12. Tentti aktiviteetti

12.4. Kysymystyypit

Kun lähdet lisäämään kysymyksiä kysymyspankkiin, tulee sinun siis painaa ensin Luo kysymys -painiketta. 

Tentin kysymystyypit

Kysymystä luotaessa täytyy valita ensin  kysymystyyppi. Löydät seuraavat kysymystyypit (lista on otettu Moodle.org sivustolta):


Monivalinta

Monivalintakysymyksillä voidaan luoda tehtäviä, joissa valitaan yksi tai useampi vastaus valmiiksi määritellyistä vaihtoehdoista.

Tosi/Epätosi

Tosi/Epätosi-kysymyksillä voidaan esittää väittämiä, jotka opiskelija määrittelee todeksi tai epätodeksi. Tämä on siis tavallaan yksinkertainen monivalintakysymys, jossa on vain kaksi vastausvaihtoehtoa.

Lyhytvastaus

Tällä kysymystyypillä voidaan kerätä opiskelijoilta sanallisia vastauksia. Vastaus arvioidaan vertaamalla vaihtoehtoisiin mallivastauksiin, joissa voi olla jokerimerkkejä.

Numeerinen kysymys

Numeerisella kysymyksellä voidaan toteuttaa tehtäviä, joissa opiskelija antaa vastauksen numeerisena (lukuna). Vastausta verratan mallivastaukseen, johon voi myös antaa virhemarginaalin.

Laskutehtävä

Laskutehtävä on kuten numeerinen kysymys, mutta siinä käytetyt luvut valitaan annetusta lukujoukosta satunnaisesti arpomalla.

Essee

Esseellä voidaan kerätä pitkiäkin tekstimuotoisia vastauksia. Essee on ainoa kysymystyyppi, jota ei voi automaattisesti arvioida eli opettajan on arvioitava esseet itse. Jos koko tentti muodostuu esseistä, kannattaa se mieluummin toteuttaa Moodlen Tehtävillä, joko keräämällä tiedostoja tai tekstiä.

Yhdistämistehtävä

Yhdistämistehtävässä muodostetaan kysymyspareista, jotka opiskelijan tulee yhdistää toisiinsa. Kunkin alikysymyksen vastaukset tulee valita listasta vaihtoehtoja.

Yhdistämistehtävä lyhytvastauksista

Kuten Yhdistämistehtävä, mutta vaihtoehdot arvotaan satunnaisesti halutun kategorian lyhytvastaus-kysymyksistä.

Aukkotehtävät

Aukkotehtävällä tekstin sekaan upotetaan monivalinta-, lyhytvastaus- ja/tai numeerisia kysymyksiä.

Matemaattinen monivalinta

Matemaattiset monivalinnat ovat kuin monivalintatehtäviä, joissa sekä kysymykseen että vastausvaihtoehtoihin saa lisätä laskukaavoja. Laskuissa käytetyt muuttujat korvataan satunnaisesti valituilla luvuilla kun tehtävä näytetään opiskelijalle.

Yksinkertainen laskutehtävä

Yksinkertainen versio laskutehtävästä. Kysymykseen voi lisätä muuttujia, jotka muutetaan annetun rajauksen perusteella satunnaisiksi numeroiksi kun tehtävä näytetään opiskelijalle.

Valitse puuttuvat sanat

Täydennä kysymystekstin puuttuvat sanat käyttämällä alasvetovalikoita.

Vedä kohde kuvan päälle

Vedä kuvat tai tekstitarrat oikeille paikolle taustakuvaan.

Vedä merkki kuvan päälle

Vedä merkit oikeille paikolle taustakuvaan.

Vedä sanat tekstiin

Täydennä kysymystekstin puuttuvat sanat vetämällä oikeat sanat paikoilleen.

Ohjeteksti

Ohjeteksti ei ole varsinainen kysymystyyppi, vaan sillä voit lisätä tekstiä kuten väliotsikoita ja ohjeita kysymysten väleihin, vastaavasti kuin kurssialueellekin. Sitä voidaan hyödyntää esim. tentin täyttöohjeiden antamiseen, jossa ei ole lainkaan erillistä vastauskenttää.